Teade Tähtvere puhkemetsa metsatööde kava projekti avalikustamisest
30. oktoober 2023

Ootame tartlaste arvamusi Tähtvere puhkemetsade majandamise kava projekti kohta.

Vastavalt üldplaneeringule esitas Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) linnale Tähtvere puhkemetsade majandamise kava projekti aastateks 2024-2033, mis tuleb kooskõlastada kohaliku omavalitsusega. Kooskõlastamisel arvestatakse ka avalikustamise tulemusi.

Tähtvere puhkemetsade majandamise kava projektiga saab tutvuda novembri algusest kuni 19. novembrini 2023. Arvamusi ja küsimusi oodatakse aadressil rlo@tartu.ee

Rakendusest on näha, kus ja millised raied on metsas kümne aasta jooksul kavandatud, milline on metsade liigiline ja praegune vanuseline koosseis. 

Kava koostamise eesmärgiks on tagada praegu ja tulevikus väärtusliku puidu kasvatamine, puhkamine ning loodus- ja pärandkultuuri väärtuste säilitamine. Tähtvere puhkemetsades on majandatavat metsa 71,6%, kaitsealust metsa 10,1%, RMK otsusega mittemajandatavat metsa 15,2%, mittemetsamaad 3,1%. Kokku on Tähtvere puhkemetsade pindala ligi 600 ha. Suurim osakaal metsades on männikutel (42,1%), sellele järgnevad kuusikud (22,9%), kaasikud (16,9%) ja haavikud (14,6%). 

Kavaga nähakse ette eri aegadel teostatavaid harvendusraieid kokku umbes 18 hektaril, lageraieid kokku samuti ligi 18 hektaril. Lageraied nähakse ette eelkõige raieküpsetes kuusikutes. Kava juurde on lisatud Tiksoja kuivendusvõrgu kava asendiplaan. Linn respekteerib puhkemetsade kuivendamist ulatuses, mis võimaldab hoida muldade niikusrežiimi senisena, stabiliseerides seda vajalikus ulatuses.

Lisainfo:
RMK Tartumaa metsaülem
Toomas Haas
tartumaa@rmk.ee
5155090

Ettepanekute esitamine:
rlo@tartu.ee