Puidukeemiatehase plaanide sõelumine algab aprilli lõpus 27.03

Lähema kuu jooksul selgub nende ettevõtjate ring, kes tahavad konkureerida riigimetsast varutud vähemväärtuslikule puidule alates 2028. aastast, et rajada Eestisse puidu biokeemilise väärindamise tootmisüksust.

RMK avaldas müügipakkumise kestvuslepingu läbirääkimisteks 20. veebruaril ning oma sooviavaldustest tuleb ettevõtjatel teada anda hiljemalt 22. aprillil.

Müügipakkumisega otsib RMK ettevõtjaid, kes sooviksid arendada Eestis kohapeal puidu biokeemilist väärindamist ja pakub võimalust sõlmida kestvusleping puidu ostmiseks alates 2028. aastast, sest eelduslikult varem ükski ettevõtjate plaanitav projekt ei valmi.

RMK on hoolitsenud selle eest, et protsess oleks maksimaalselt läbipaistev, kõigil oleks võrdne võimalus toorainele konkureerida ja otsused sünniks parimat kompetentsi kaasates.

RMK juhatus moodustas pakkumiste hindamiseks laiapõhjalise komisjoni. Sinna kuuluvad liikmed kliimaministeeriumist, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist, ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutusest, Tallinna Tehnikaülikoolist, Tartu Ülikoolist, Eesti Maaülikoolist ja RMK-st.

RMK juhatuse esimehe Mikk Marrani sõnul on komisjoni ülesanne biotehase äriplaane hinnata – kas plaanitav tegevus on elluviidav, kuivõrd see aitab maksimaalselt lisandväärtust luua, milline on mõju keskkonnale, milline on lõpptoode ja tema võime süsinikku seotuna hoida. „Lihtsustatult hakkab hindamiskomisjon sõeluma, milline tegevus looks laiapõhjaliselt enim väärtust ning oleks kestlik.“

Virnastatud kasepaberipuit

Alates 2024. aastast müüb RMK puitu kestvuslepingute alusel vaid Eestis koha peal tegutsevatele puidutöötlejatele. RMK-l on turuosalistele pakkuda Eestis väärindamiseks ca 0,7 miljonit tihumeetrit vähemväärtuslikku puitu, eeskätt paberipuitu, mis täna on liikunud riigist välja.

„RMK on astunud järk-järgult samme selleks, et riigimetsast varutud puit saaks maksimaalselt väärindatud ja toetaks muu hulgas Eesti kliimaeesmärkide saavutamist. Kui palkide väärindamises kestvustoodeteks on Eesti maailma tipus, siis järgmine samm olekski leida parim rakendus ka paberipuidule,“ märkis Marran.

RMK on omaniku ootusi arvestavas arengukavas lubanud toetada Eesti metsa- ja puidutööstuse innovatsiooni ning RMK puiduturustamise strateegia näeb ette kindlustada turumehhanismide toimimine viisil, mis soodustab investeeringuid puidu keskkonnasõbraliku töötlemise arendamisse.

Läbirääkimiste käik ja etapid
RMK poolt moodustatud hindamiskomisjon valmistab ette läbirääkimisi ning hindab ettevõtete sooviavaldusi ja pakkumisi. Läbirääkimised kokkuleppehinnaga kestvuslepingute alusel metsamaterjali müügiks toimuvad etapiviisiliselt.

Esimeses ehk kvalifitseerimise etapis annab hindamiskomisjon kirjaliku tagasiside esitatud sooviavalduse, sh äriplaani osas ning esitab vajadusel täpsustavaid küsimusi, andes vastamiseks piisava tähtaja. Etapi lõpus, eelduslikult käesoleva aasta sügisel, annab RMK teada pakkujad, kellega läbirääkimised jätkuvad järgmises etapis.

Tootmisüksuse rajamise etapis kohustub kvalifitseeritud pakkuja või pakkujad esitama RMK-le teavet tootmisüksuse rajamise kohta, näiteks omandatud maakasutusõiguse, läbi viidud keskkonna- ja sotsiaalmajanduslike mõjude hindamise, väljastatud keskkonna-, ehitus- jm lubade ning investeerimisotsuste kohta.

Juhul, kui pakkuja ei esita RMK-le vajalikku teavet või ei ole see piisav, on RMK-l õigus igal hetkel selle pakkujaga läbirääkimised katkestada ja kestvuslepingut mitte sõlmida.

Pärast läbirääkimiste lõppemist on pakkujatel õigus esitada RMK-le pakkumisi kestvuslepingu sõlmimiseks, sh soovitava metsamaterjali sortimendi, mahu, hinnamehhanismi kohta.

Pärast pakkumiste hindamist teeb RMK otsuse kestvuslepingu sõlmimise ja pakkujale pakutava metsamaterjali koguse kohta pakkujatega, kelle osas hindamiskomisjon tegi positiivse otsuse.

RMK-l on õigus loobuda läbirääkimisprotsessiga jätkamisest ja lükata kõik sooviavaldused tagasi, kui kokkuleppehinnaga müügi tingimused on oluliselt muutunud või RMK-l esineb selleks põhjendatud vajadus.

Täpsemalt saab müügipakkumise tingimuste ning seni ettevõtjatelt laekunud küsimuste-vastuste kohta lugeda RMK kodulehelt.