Toetatud uurimisprojektid 2020

Valikraiete mõju metsaökosüsteemi süsinikubilansile ja majanduslikud aspektid

Täna arutletakse palju lageraietele alternatiivsete majandusviiside nagu turberaiete ja valikraiete laiema kasutamine üle metsanduses, samas puuduvad meil tänase seisuga valikraiete osas kogemused, vastavad katsealad ning teadustulemused, samas peaks Eesti riigimetsade majandamine olema teaduspõhine.
Projekti käigus uuritakse metsaökosüsteemi arengut valik- ja lageraie järgselt läbi süsinikubilansi. Hinnatakse puistute produktsiooni, süsiniku sidumist neis, kirjeldatakse esimese valikraie järgse metsa tagavara ja struktuuri, puude seisundit ning prognoositakse selle olemi põhjal puistu edasist arengut ning juurdekasvu pikemas tulevikuperspektiivis. Saadakse empiirilised andmed valikraie esimeses järgus raiutava puidu koguse ja kvaliteedi kohta, mis on omakorda aluseks selle raieviisi esmastele ökonoomilisele hinnangutele.

Projektijuht: Veiko Uri

Projekti põhitäitjad: Mats Varik, Mai Kukumägi, Jürgen Aosaar, Kristiina Aun, Mikko Buht, Marek Uri, Kaido Soosaar, Alisa Krasnova
Projekti kestvus: 36 kuud
Rahastamise maht: 204 000 eurot

Projekti lõpparuanne

Hariliku kuuse kaitsevõimet ja kasvu määravad tegurid puht- ja segapuistutes: kliimamuutuse ja kasvukoha mõju

Kuusk on ökoloogiliselt ja majanduslikult üks olulisemaid puuliike nii Eestis kui kogu Kesk- ja Põhja-Euroopa regioonis. Samas, ökofüsioloogilised mudelid näitavad kuuse kehvemat kliimamuutusega kohanemise võimet, võrreldes selle piirkonna teiste oluliste puuliikidega ning taimkatte leviku mudelid ennustavad kuuse areaali põhjasuunalist nihet. Projektis uuritakse: millest sõltub kuuse kaitsevõime (vaiguvool ja fenoolsete ühendite sisaldus) ning kuidas kasv, füsioloogilised näitajad ja kasvukoha tingimused seda mõjutavad; milline on liigisisese ja liikidevahelise konkurentsi mõju kuuse kasvule ja kaitsevõimele erineva kuuse osakaaluga segapuistutes; kuidas sõltub kuuse kasv ja kohanemisvõime prognoositavast sademete hulga, mulla- ja õhuniiskuse suurenemisest FAHM kliimamanipulatsiooni katsealal kuuse puht- ja kuuse-kase segapuistutes; milline on kuuse kasvu reaktsioon ilmastikutingimustele dendroklimatoloogilise analüüsi põhjal viimase ~50 aasta jooksul sõltuvalt kasvukohatüübist ja puistu koosseisust.

Projektijuht: Priit Kupper

Projekti põhitäitjad: Arvo Tullus, Katrin Rosenvald, Gristin Rohula-Okunev, Pille Mänd
Projekti kestvus: 36 kuud
Rahastamise maht: 195219,33 eurot