Toetatud uurimisprojektid 2011

Turberaiete ökoloogilis-majanduslik analüüs ja näidis-püsikatsealade võrgustiku rajamine

Projekti raames analüüsitakse turberaiete sobivust majandamisvõttena kohtades, kus lageraie erinevatel põhjustel ei ole soositud, nagu näiteks kaitsealade piiranguvööndi metsad. Koostatakse soovitused turberaieteks sobivate puistute valimiseks, raiete läbiviimiseks ja metsauuendamiseks. Turberaiete populariseerimiseks kujundatakse näidisalade võrgustik, kus projekti ajal ja järel jätkub teadustöö ja metsaomanike koolitamine.

Projektijuht: Hardi Tullus Eesti Maaülikoolist 
Projekti põhitäitjad: Hardi Tullus, Raul Rosenvald, Ivar Sibul, Rein Drenkhan, Tea Tullus, Eino Laas, Allar Padari, Risto Sirgmets, Andres Jäärats
Projekti kestus: 36 kuud 
Rahastamise maht: 2 176 614 kr / 139 111 eurot

Projekti lõpparuanne

Vaata ka videokokkuvõtet projektist siit!

Lidarmõõtmistest ja multispektraalsetelt piltidelt puistute takseertunnuste hindamine Aegviidu katsealal

Projekti eesmärgiks on Aegviidu katseala kohta 2008-2010 kogutud andmetele tuginedes töötada välja lidarmõõtmistel ja multispektraalsel andmestikul põhinev metsade takseertunnuste hindamise metoodika. Selleks hinnatakse kogutud andmestiku põhjal testaladel eraldise ja proovitüki tasemel erinevaid takseernäitajaid ning analüüsitakse, kas hinnanguid on võimalik saada ka puistuelementide või vähemalt  Eestis enamlevinud puuliikide kaupa. Testitakse aeropiltide stereopaaride  põhjal loodud või lidariandmetele tuginevat digitaalset maakatte pinna kõrgusmudelit proovitükkide andmetel puistu  kõrguse määramiseks ja  hinnatakse võimalusi selle metoodika praktikas rakendamiseks suurtel aladel.

Projektijuht: Mait Lang Eesti Maaülikoolist 
Projekti põhitäitjad: Johannes Anniste, Tõnu Lükk,  Mait Lang
Projekti kestus: 8 kuud 
Rahastamise maht: 284 768 kr / 18 200 eurot

Projekti lõpparuanne

Vaata ka videokokkuvõtet projektist siit!

Kuusekändude varumise metsanduslikud aspektid ja kaasnevate keskkonnamõjude hindamine

Kändude juurimine pole Eestis laialt levinud, kuid kännud on arvestatav toormeallikas energiatootmisel. Samuti võib kändude juurimine teatud tingimustel olla vajalik patogeenide allasurumiseks. Projekti eesmärgiks on selgitada välja kuusekändude juurimise metsanduslikud ja keskkonnaaspektid. Projekti raames hinnatakse proovitükkidel tehtavate mõõtmiste tulemusena varutud kändude erinevaid parameetreid, sh  ka tagavara ja energeetilist väärtust. Lisaks analüüsitakse põhjalikult juurimise mõju mullaviljakusele, metsauuenduse tekkele ja kasvule, patogeenide levikule ja nakatumise iseärasustele.

Projektijuht: Veiko Uri Eesti Maaülikoolist 
Projekti põhitäitjad: Veiko Uri, Jürgen Aosaar, Mats Varik, Ivar Sibul, Andres Jäärats, Rein Drenkhan, Linnar Pärn, , Peeter Muiste, Vahur Kurvits
Projekti kestus: 36 kuud 
Rahastamise maht: 2 262 498 kr / 144 600 eurot

Projekti lõpparuanne

Vaata ka videokokkuvõtet projektist siit!