Toetatud uurimisprojektid 2013

Muudetud veerežiimiga metsade süsiniku ja lämmastikuringe

Enam kui kolmandik Eesti metsadest on kuivendatud, kuid me ei tea, kas kuivendamise tulemusena kiiremini kasvavad metsad aitavad kliimasoojenemist ära hoida, või hoopis kiirendavad seda. Projekti põhiküsimuseks ongi see, kas kuivendatud metsad seovad rohkem kasvuhoonegaase kui eraldavad. Samuti selgitatakse välja, millised tegurid kuivendatud metsade kasvuhoonegaaside bilanssi ja dünaamikat mõjutavad. Projekt viiakse läbi Tartu Ülikooli ja Eesti Maaülikooli koostöös.

Projektijuht: Ülo Mander Tartu Ülikoolist

Projekti põhitäitjad:  Ülo Mander, Veiko Uri, Ivika Ostonen-Märtin, Marika Truu, Martin Maddison, Kaido Soosaar, Alar Teemusk, Raili Hansen, Järvi Järveoja, Jürgen Aosaar, Mats Varik
Projekti kestus: 36 kuud 
Rahastamise maht: 160 000 eurot

Vaata videokokkuvõtet projektist siit!

Projekti lõpparuanne

Metsise elupaigakvaliteeti määravate tegurite kompleksuuring

Metsis on suure elupaiganõudlusega ja hääbuva arvukusega metsakanaline, kelle senised kaitsemeetmed ei ole andnud soovitud tulemusi. Projekti eesmärgiks on selgitada metsise elupaigakasutust ja seda piiravaid tegureid võrdlevalt loodus- ja majandusmetsamaastikus. Projektis on kolm komponenti – 1) telemeetriauuring elupaigakasutuse kirjeldamiseks, 2) uuring metsise esinemise kohta kiskjate toidusedelis, 3) taastamisuuring hindamaks kas ja kui kiiresti on raiete ja kraavide sulgemisega võimalik muuta majandatud metsa metsisele elupaigana sobivamaks. Projekti tulemusena loodav uus teadmine on väga oluline metsise kaitse tõhusamal korraldamisel. Projekt viiakse ellu Tartu Ülikooli, Eesti Maaülikooli ja Eesti Ornitoloogiaühingu koostöös.

Projektijuht: Asko Lõhmus Tartu Ülikoolist

Projekti põhitäitjad: Asko Lõhmus, Urmas Saarma, Harri Valdmann, Pauli Saag, Ivar Ojaste, Egle Soe, Karli Ligi, Ragne Oja, Elin Soomets
Projekti kestus: 36 kuud
Rahastamise maht: 308 576 eurot

Vaata videokokkuvõtet projektist siit!

Projekti lõpparuanne

Metoodika lageraiete mõju hindamiseks ja konfliktide ennetamiseks maastiku tasandil, arvestades sotsiaalseid, majanduslikke ja ökoloogilisi aspekte

Kavandatava uurimistöö eesmärgiks on välja töötada RMK-le rakendamiseks sobiv metoodika lageraiete mõju hindamiseks ja võimalike konfliktide ennetamiseks. Metoodika peab olema süsteemne, mõjude komplekssust ja tasakaalustatust arvestav ning orienteeritud metsamajandamise negatiivsete mõjude vähendamisele ja ennetamisele ning positiivsete mõjude suurendamisele pikaajalises perspektiivis. Uuring viiakse läbi Eesti Maaülikooli ja Tallinna Ülikooli koostöös.

Projektijuht: Kalev Sepp Eesti Maaülikoolist

Projekti põhitäitjad: Erik Terk, Kalev Sepp, Külliki Tafel-Viia, Aado Keskpaik, Bob Bunce
Projekti kestus: 24 kuud
Rahastamise maht: 98 538 eurot

Projekti lõpparuanne

Metoodika lageraiete mõju hindamiseks ja konfliktide ennetamiseks maastiku tasandil