RMK otsib poollooduslike koosluste hooldajaid 08.03

RMK annab sel kevadel poollooduslike koosluste taastamiseks ja hooldamiseks valikpakkumiste korras kasutusse üle 1600 hektari maatükke, mis vajavad järgnevatel aastatel eripalgelisi taastamis- ja hooldustöid.


RMK annab enda hallataval maal asuvaid poollooduslikke kooslusi rendile hooldajatele, kes soovivad anda oma panuse unikaalsete looduskoosluste säilimisse.  

RMK looduskaitseosakonna juhataja Kaupo Kohvi sõnul on tööde loetelu poollooduslike koosluste taastamiseks ja hooldamiseks mitmekesine. „Niidukoosluste taastamiseks võib olla vajalik nii raie, kändude freesimine, mätaste, pilliroo ja juurevõsude purustamine. Aladel, mille hoolduskõlbulikuks muutmiseks on vajalik suuremahulisem raie, võtab RMK kohustuse see ise teostada. Juba taastatud aladel tuleb loomi karjatada või heina regulaarselt niita ja ära vedada,“ loetles Kohv.  

Tulenevalt asukohast võivad looduslikud tingimused mõnel aastal ka takistada alade hooldamist. Näiteks tuli eelmisel aastal sademete rohkusest põhjustatud pehme pinnase või üleujutuste tõttu mitmetes piirkondades taastamis- ja hooldamistööd tegemata jätta.  

RMK hallatavate maade kasutusse andmist korraldab RMK looduskaitseosakond. Sel nädalal avalikustatud esimene valikpakkumine sisaldab üle 570 hektari Harju, Ida-Viru, Järva, Jõgeva, Lääne-Viru, Pärnu, Rapla, Tartu, Valga, Viljandi ja Võru maakonnas paiknevaid maid. Järgmisel nädalal avalikustatav teine valikpakkumine hõlmab ligikaudu 1000 hektarit peamiselt Lääne, Saare ja Hiiu maakonnas asuvaid maatükke. Vajadusel toimub kolmas valikpakkumine aprillis.  

Kõige rohkem antakse sel aastal kasutusse ranna- ja luhaniite, loopealseid, aga ka näiteks 165 hektarit puisniite ja –karjamaid.  

RMK arvestab poollooduslike koosluste taastamiseks ja hooldamiseks maade kasutusse andmisel seni tegutsenud hooldajatega. Eelistatud isikuteks on eelkõige konkreetset maatükki seni hooldanud isikud. Teises järjekorras antakse eelistus maatükiga külgneva maa kasutajatele. Kuna poollooduslike koosluste hooldamine ei ole tavapärane majandustegevus, siis maade kasutusse andmisel turuhinnast lähtuvat alghinda ei määrata.  

Täpsema info valikpakkumiste toimumise, tingimuste ja maatükkide kohta leiab RMK kodulehelt

Kokku asub RMK hallataval maal poollooduslikke kooslusi 32 500 hektarit. Poollooduslike koosluste hooldamiseks on RMK andnud kasutusse 23 355 hektarit.  

Poollooduslikud kooslused, mida tihti nimetatakse ka pärandkooslusteks, on Eesti maastikupildile iseloomulikud puisniidud, loopealsed, nõmmed, puiskarjamaad ning ranna-, lammi-, aru- ja soostunud niidud. Need on alad, mida on pikalt kasutatud karja- ja heinamaadena ning mille liigirikkuse säilimiseks on vajalik mõõdukas inimtegevus.   

RMK ehk Riigimetsa Majandamise Keskuse hoole all on ligikaudu 30% kogu Eestimaast, seal asub 45% Eesti metsadest. RMK on Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste mitmekesiste looduskoosluste hoidja, kaitsja ja majandaja. RMK kasvatab metsa, hoiab loodusväärtusi, teenib riigile metsa majandades tulu, loob looduses liikumise võimalusi ja jagab loodusharidust. 

Lisainfo:
Kaupo Kohv
RMK looduskaitseosakonna juhataja
53497924
kaupo.kohv@rmk.ee  
www.rmk.ee