Vääriselupaikadest Saaremaa riigimetsas 03.10

Septembri lõpus kirjutas Eestimaa Looduse Fond oma metsablogis, et RMK hävitab vääriselupaiku. Kuna blogipostituses oli mitmeid faktivigu, kirjutame järgnevalt Saatumäe tee ehitusest täpsemalt.

Saatumäe tee planeerimisprotsessi käigus tuvastas RMK looduskaitseosakond piirkonnas kaks vääriselupaika, kus esines ka vääriselupaiga tunnusliik kopsusamblik. Moodustati kaks vääriselupaika – 7,7 ja 9 hektarit, mida lahutas metsas varem kasutusel olnud kokkuveotee, millel puudusid vääriselupaigale omased väärtused. Vääriselupaigad kanti koheselt keskkonnaregistrisse. Tee edasisel planeerimisel võeti vääriselupaikade paiknemist arvesse.

3. kategooria kaitsealusel liigil kopsusamblikul (Lobaria pulmonaria) on Saatumäe tee ümbruses esinduslik elupaik, mille populatsiooni säilimist aga tee rajamine ei ohusta. Kolmanda kategooria liikide puhul peab vähemalt 10% liigi esinduslikest elupaikadest olema võetud püsielupaigana kaitse alla, et tagada liigi säilimine (LKS §48). Täna paikneb 86% kopsusambliku teadaolevatest elupaikadest range kaitse all olevates metsades (ELFi postituses viidatud teadusartikkel, Jüriado ja Liira 2010), mis vastab juba 2. kaitsekategooria nõuetele (liigi esinduslikest elupaikadest peab olema kaitse all vähemalt 50%).

Vääriselupaikade asetusest tulenevalt muudeti Saatumäe tee ehituse projekti nii, et lahendus ei kahjustaks vääriselupaikade väärtusi ja et tee neid alasid ei läbiks. Uue projekti aluseks võetigi vääriselupaiga tunnusteta kokkuveotee. See tingis tavapärasest kurvilisema tee ehituse, aga võimaldas ühtlasi laiendada olemasolevat kokkuveoteed raiudes tee servast minimaalselt puid. Kuigi Saatumäe tee on RMK-le väga oluline objekt, mis tagab ligipääsu 180 hektarile riigimetsale, ei oleks teed ehitatud, kui trass oleks ohustanud kahe suure vääriselupaiga, sh kopsusambliku ja teiste vääriselupaigaga seotud liikide elujõulisust.