RMK otsib poollooduslike koosluste hooldajaid 05.03

RMK annab tänavu poollooduslike koosluste taastamiseks ja hooldamiseks valikpakkumiste korras kasutusse üle 1350 hektari maatükke, mis vajavad järgnevatel aastatel eripalgelisi taastamis- ja hooldustöid.

RMK annab enda hallataval maal asuvaid poollooduslikke kooslusi rendile hooldajatele, kes soovivad anda oma panuse unikaalsete looduskoosluste säilimisse.   

RMK juhatuse liikme Kristjan Tõnissoni sõnul on RMK huvitatud, et võimalikult palju poollooduslikke kooslusi jõuaks maaeluga seotud ettevõtjate ja ettevõtlike kodanike kasutusse.  

„Poollooduslikud kooslused on see osa looduskaitsest, mis ilma kohalike inimeste ettevõtlikkuseta oleks määratud hääbuma. Kohalike inimeste osavõtt on võtmeks, et tagada väheintensiivset majandamist vajavate koosluste selline hooldus, mis säilitab nii inimestele kallid maastikud kui nende unikaalse elurikkuse. Rendile antavad maad aitavad tugevdada riigi ja kohaliku maaeluga seotud ettevõtjate vahelist tihedat koostööd ja on heaks näiteks, et ka looduskaitsealadel saab elada ja tööd teha,“ rääkis Tõnisson.  

Kuna poollooduslike koosluste majandamine on sageli raske ja sõltub ilmastikutingimustest, siis ei määra RMK kasutusse antavate maatükkide rendikonkursil maatükkidele alghinda. Vajadusel aitab RMK kasutusse võetud maatükid hoolduskõlblikuks kujundada, tehes vajalikud taastamistööd nagu näiteks raie ja kändude freesimine.  

Poollooduslike koosluste taastamiseks ja hooldamiseks maade kasutusse andmisel arvestab RMK seni tegutsenud hooldajatega. Eelistatud isikuteks on eelkõige konkreetset maatükki seni hooldanud isikud. Teises järjekorras antakse eelistus maatükiga külgneva maa kasutajatele.

RMK hallatavate maade kasutusse andmist korraldab RMK looduskaitseosakond. Eile avalikustatud esimene valikpakkumine sisaldab üle 1300 hektari maid. Teine valikpakkumine toimub aprillis.  

Kõige rohkem antakse sel aastal kasutusse ranna- ja luhaniite, loopealseid, aga ka näiteks 130 hektarit puisniite ja –karjamaid.  

Täpsema info valikpakkumiste toimumise, tingimuste ja maatükkide kohta leiab RMK kodulehelt.

Kokku asub RMK hallataval maal poollooduslikke kooslusi 35 500 hektarit. Poollooduslike koosluste hooldamiseks on RMK andnud kasutusse 23 458 hektarit.   

Poollooduslikud kooslused, mida tihti nimetatakse ka pärandkooslusteks, on Eesti maastikupildile iseloomulikud puisniidud, loopealsed, nõmmed, puiskarjamaad ning ranna-, lammi-, aru- ja soostunud niidud. Need on alad, mida on pikalt kasutatud karja- ja heinamaadena ning mille liigirikkuse säilimiseks on vajalik mõõdukas inimtegevus.  

RMK ehk Riigimetsa Majandamise Keskuse hoole all on ligikaudu 30% kogu Eestimaast, seal asub 47% Eesti metsadest. RMK on Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste mitmekesiste looduskoosluste hoidja, kaitsja ja majandaja. RMK kasvatab metsa, hoiab loodusväärtusi, teenib riigile metsa majandades tulu, loob looduses liikumise võimalusi ja jagab loodusharidust.