Rahvusvahelised metsamajandusauditid: RMK metsad on jätkusuutlikult majandatud, FSC sertifikaadi kehtivust pikendati 15.12

Rahvusvahelise metsasertifitseerimisega tegeleva audiitorfirma auditid kinnitavad, et RMK tegevus vastab säästliku ja keskkonnasõbraliku metsamajandamise nõuetele.

Augustis ja septembris 2021 toimunud audititel analüüsisid BM Certification Estonia OÜ Eestist, Lätist ja Leedust pärit audiitorid põhjalikult RMK metsamajandamissüsteemi ning tõdesid, et keskkonna-, majandus- ja sotsiaaleesmärkide tasakaalustatud täitmine on riigimetsas jätkuvalt tagatud.

BM Certification kinnitusel vastab RMK jätkuvalt FSC® ja PEFC säästliku ning keskkonnasõbraliku metsa majandamise nõuetele. Eriti põhjalikult analüüsisid audiitorid käesoleval aastal RMK vastavust FSC sertifitseerimisskeemi nõuetele ning hindamise tulemusena pikendati FSC sertifikaadi kehtivust järgmiseks viieks aastaks.

„FSC sertifikaadi pikendamine kinnitab selgelt, et kahtlustel RMK keskkonnasäästlikkuse ja jätkusuutlikkuse osas ei ole alust. Nii RMK metsamajandamissüsteemi varem hinnanud auditeerimisfirma NEPCon kui ka praegune audiitor BM Certification on mõlemad auditeerimisprotseduuri tulemusel jõudnud tõdemusele, et RMK tegevus vastab FSC standardi nõuetele,“ lausus RMK juhatuse liige Kristjan Tõnisson.

RMK omab FSC metsamajandamise ja tarneahela sertifikaati juba aastast 2002 ja PEFC metsamajandamise sertifikaati 2010. aastast. Iga-aastaste auditite käigus hinnatakse metsamajandamise vastavust standardites seatud nõuetele ning võimalike puuduste leidmisel antakse tähtaeg nende lahendamiseks. Auditeerimises ei ole kohta hoiakutel ega emotsioonidel – vastavuse hindamine on objektiivne, standarditele tuginev ja rahvusvaheliste nõuetega reguleeritud protsess.

„Sel aastal ei tuvastatud suuremaid mittevastavusi. Siiski märkisid audiitorid ära, et RMK peab enam tähelepanu pöörama tööohutusele ja FSC logo kasutamise nõuete järgimisele, kehtestades kaks väiksemat parandusnõuet. Tegeleme pidevalt töötajate ning töövõtjate teadlikkuse edendamise ja turvalise töökeskkonna loomisega. RMK viib läbi täiendava riskide hindamise ja vajadusel korrigeerib tööohutusega seotud reegleid. FSC logo kasutamist puudutav mittevastavus on tänaseks juba lahenduse leidnud,“ lisas Kristjan Tõnisson.

Eesti riigimets on väga liigirikas, loodusväärtuste kaitseks on üle 30% RMK valduses olevast metsast võetud range kaitse alla, kus ei toimu mingit majandustegevust. Lisaks on muude erinevate kaitsepiirangutega kaetud 8% riigimetsast.

Forest Stewardship Council® on välja töötanud säästva metsamajanduse printsiibid ja kriteeriumid, mille alusel on võimalik hinnata metsaomaniku tegevuse majanduslikke, sotsiaalseid ja ökoloogilisi aspekte. FSC logo tähistab tooteid, mis sisaldavad puitu hästi majandatud metsast.

PEFC sertifikaat tõendab, et metsa majandatakse vastutustundlikult ja jätkusuutlikult ning metsa majandamisel järgitakse nii keskkonnaalaseid, sotsiaalseid kui majanduslikke nõudeid. PEFC-märgis tootel või pakendil annab kindluse, et tootes sisalduv puit või puidul põhinev materjal pärineb jätkusuutlikult majandatud metsadest ning on toodetud vastutustundlikult.

Lisainfo:
Kristjan Tõnisson
RMK juhatuse liige
kristjan.tonisson@rmk.ee
5691 8728

Sille Ader
RMK kommunikatsiooniosakonna juhataja
sille.ader@rmk.ee
5666 5896