RMK puidumüügi kestvuslepingud on nüüdsest avalikud 04.01

Alates 2024. aastast on kõik RMK kestvuslepingute tingimused avalikud. Kohaliku puidu väärindamiseks ja puidu töötlemise arenguks sõlmib RMK kestvuslepinguid vaid Eestis puitu ümber töötlevate ettevõtetega.

RMK juhatuse esimehe Mikk Marrani sõnul täidab hindade avalikustamine RMK kui Eesti riigimetsa hoidja ja majandaja eesmärki olla oma tegevuses maksimaalselt avatud ja läbipaistev.

Otsuse alates 2023. aastast sõlmitud kestvuslepingud alates 2024. aastast avalikustada tegi RMK juhatus juba 2022. aasta lõpus, andes ettevõtjatele aastase üleminekuaja.

„Puidu kui Eesti ühe kõige tähtsama loodusvaraga tehtavad tehingud peavad olema avalikud. Samavõrd oluline on, et riigimetsast tulev puit saaks Eestis kohapeal maksimaalselt väärindatud ning et seda tehtaks keskkonda hoidvalt,“ selgitas Marran muudatuste vajalikkust.

Just seetõttu on RMK kestvuslepingute sisu nüüdsest avalik ning lepinguid sõlmib RMK nende ettevõtetega, kes valmistavad puidust pikemaealisi tooteid, annavad kohalikele inimestele tööd, tagavad energia varustuskindluse ja tagavad riigile oma tegevuselt olulise maksutulu.

Metsatööd Keibul. Foto: Jarek Jõepera

RMK müüb ca 85% palgipuidust ja ligi 65% kütte- ja paberipuidust kestvuslepingute alusel, lisaks müüakse puitu ka avalikel oksjonitel. RMK puiduturustusosakonna juhataja Ulvar Kaubi sõnul on tänu RMK kestvuslepingutele tagatud Eesti puiduturu stabiilsus ning stabiilne tööhõive.

„Olulisim muutus võrreldes varasemaga ongi see, et kütte- ja paberipuitu me enam kestvuslepingutega vahendajatele ei müü. See on kantud eesmärgist toetada paberipuidu töötlemise arengut Eestis. Ettevõtjatele on see signaal, et tooraine on väärindamiseks saadaval,“ märkis Kaubi.

RMK-l on potentsiaal pakkuda kohapeal väärindamiseks kuni 0,7 miljonit kuupmeetrit vähemväärtuslikku puitu aastas ehk ca 20% kogu varutud puidust – see puit on seni läinud Eestist välja.

Võrdne kohtlemine
RMK müüb valdava osa puidust kestvuslepingute ehk n-ö raamlepingute alusel. Ülejäänud kogus puitu müüakse teisi müügiviise kasutades, peamiselt enampakkumistega.

Kestvuslepingud sõlmitakse üldjuhul viieks aastaks, kuid ostetava puidu kogus ja hind lepitakse kokku igal aastal igaks tarneperioodiks eraldi. Palkide müügil on aastas kolm tarneperioodi ja virnmaterjalide müügil neli tarneperioodi ning enne iga perioodi esitavad ettevõtjad omavahel konkureerides RMK-le hinnapakkumised.

RMK selgitab välja kõrgeimad hinnad, et saada puidu eest parimat turuhinda. Hinnad varieeruvad klientide vahel eelkõige puidu varumise asukoha ja ostja lao asukoha vahelise kauguse tõttu.

Võrdselt koheldakse nii suuri kui väikeseid ettevõtjaid, mistõttu on müüdavad puidu kogused paarisajast tihumeetrist üle saja tuhande tihumeetrini. RMK-l on käesoleva aasta jaanuari seisuga kestvuslepinguid 85 ettevõttega, millele lisandub 8 uut lepingut.

Mitmekesisem metsamajandamine
Kliimaministri otsusel teeb RMK tänavu uuendusraieid 9180 hektaril ehk samas mahus 2023. aastaga. Varutava puidu kogus koos hooldus- ja valikraietega on hinnanguliselt 3,5 miljonit tihumeetrit.

Eelmisel aastal kinnitatud RMK arengukava aastateks 2024–2028 näeb ette, et kaitsealade piiranguvööndites uuendusraied enam ei tehta.
RMK metsamajandamise käekiri mitmekesistub - turberaiega ja valikraiega raiutud lankide ning vähem kui 1 ha suuruste lageraiete osakaal kogu aastasest uuendusraiete kogupindalast suureneb arengukava perioodil vähemalt 20%-ni.

RMK avalike enampakkumiste kuulutusi ja tulemusi saab jooksvalt jälgida siit: https://www.rmk.ee/organisatsioon/kuulutused-1/metsa-ja-puidu-muuk/kuulutused