RMK loodusblogi aitab tähele panna meid ümbritseva looduse ilu ja tutvustab looduse kaitseks tehtavaid töid. Blogis kirjutavad zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt ning RMK looduskaitseosakonna töötajad. Tiit Hundi sulest jõuavad lugeja ette terased tähelepanekud Eestis leiduvatest looma-, taime- ja linnuliikidest. RMK looduskaitsjad jagavad blogis oma igapäevatööga seotud muljeid ja mõtteid ning väljendavad sealjuures oma isiklikke veendumusi, mitte tingimata RMK ametlikke seisukohti. Blogi hoiab silma peal ka loomade tegutsemisel RMK looduskaamera ees Saaremaal ja mandri-Eesti erinevates paikades.
03. märts, 2015

Oru pargis algasid puistu hooldus- ja taastamistööd

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) koostöös Keskkonnaameti Viru regiooniga on alustanud hooldus- ja taastamistöödega Oru pargis Oru maastikukaitsealal. Sel ja järgmisel aastal tehtavate tööde käigus hooldatakse pargi pärnasid ja elupuuhekki ning eemaldatakse pargist ohtlikud puud.


Kõige selle juures lähtutakse Keskkonnaameti poolt tellitud hoolduskavast "Oru pargi puistu seisukorra hinnang ja puistute rekonstrueerimisplaan", mille koostas Artes Terrae OÜ. Töid teostab Aiastiil OÜ ning neid tehakse selle aasta veebruaris-märtsis ning septembrist järgmise aasta märtsi lõpuni. Vahepealsel ajal ei tohi hooldustöid teha, et tagada pesitsusaegne rahu pargis elavatele nahkhiirtele ja lindudele. Töid rahastab Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond.

 Oru pargi hooldamis- ja taastamistööd on jaotatud nelja etappi, need omakorda alltegevusteks. 2015. aastal alustatakse I etapi kolme alltegevusega, milleks on:

1)      Oru pargi läänepärna allee ja pargi regulaarosa pärnaridade hooldus;

2)      elupuuheki hooldus;

3)      sanitaarraie ohtlike puude eemaldamiseks.


Töödest lähemalt

Oru pargi läänepärna allee ja pargi regulaarosa pärnaridades on kokku 187 puud. Need on kehvas seisukorras ja enamik puudest vajavad võrade hooldust – kuivanud okste, murdunud harude raiet jms. Puude olukord alleedes on halvenenud mitmel põhjusel: pargi kasutuskoormuse kasv, külgvarjus kasvamine, lume- ja tormikahjustused. Alleeruumi piires eemaldatakse vahetult alleepuude võradesse kasvavad väheväärtuslikud puud, mis on deformeerunud võraga, tugevasti kahjustatud või noor leht- ja okaspuude looduslik uuendus. Läänepärna allee hooldustöödega alustatakse märtsis ning jätkatakse augustis.

Autor Sulev Nurme Vaade lneprna alleele

Foto: Sulev Nurme. Vaade läänepärna alleele

Läänepärna allee dendropargi osas tuleb pügada elupuuhekki, kuna elupuud hakkavad läänepärnade võradesse tungima ning kahjustavad puude seisundit. Hekk lõigatakse madalamaks ja sealt eemaldatakse heki sisse kasvanud lehtpuude uuendus ja naaberpuude alumised oksad, mis takistavad ja segavad heki uuenemist. Neid töid tehakse tänavu märtsis.

Ühe suure tööna näeb hoolduskava ette ohtlike puude eemaldamist erinevates pargi osades, et tagada inimeste ohutus ja pargi esteetiline välimus. Pargi hoolduskavas on pargi puudele antud seisukorrahinnang ning määratud igale puule või puude grupile hooldustegevus. Välitöödel hinnati ja vaadeldi hoolduskavas sanitaarraiesse määratud puude seisukorda ning selle tulemusena kuulub mahavõtmisele 247 puud. Pargi intensiivselt kasutatavas osas puude kännud freesitakse, sest pargis on keelatud kändude juurimine. Töödega alustatakse selle aasta augustis ja need lõpetatakse 2016. aasta märtsis.

Foto: Leevi Krumm. Kopra kahjustusega puud.


Tööde teostaja Aiastiil OÜ peab hooldustööde ajal tagama kasutatavate juurdepääsuteede ja radade nõuetekohase liigeldavuse, vajadusel teid ja radasid remontima ning tööde lõppedes taastama kasutatud teede ja radade tööde-eelse olukorra. Lisaks tuleb tööde teostamise ajaks tähistada tööobjekti ohutsoonid ning tagada, et pargi külastajaid ja teised kõrvalised isikud ei satuks ohutsooni.

Lisa kommentaar

Email again: