Raiest Taara tammiku lähistel 23.07

22. juulil tuli RMK-le teade Hiite Maja sihtasutuselt, milles väideti, et RMK on teinud raiet looduslikus pühapaigas ja selle kaitsevööndis, Viru-Nigula vallas asuvas Taara tammikus. RMK-le väljastati raie tegemiseks tavapärane metsateatis ja raiega ei kahjustatud riikliku kaitse all olevat kultuuripärandit.

RMK tegi lageraie eraldisel QN306-8, mis ei asu muinsuskaitsealuses Taara tammikus ega selle kaitsevööndis, seega on riikliku kaitse all olev kultuuripärand raiest puutumata. Raietööd on tänaseks lõpetatud.

Raiet lubav metsateatis kinnitati 12. novembril 2018 ja see info on alates kinnitamise hetkest olnud nähtav nii metsaregistris https://register.metsad.ee/ kui RMK metsatööde kaardirakenduses https://www.rmk.ee/metsatoode-kaart. Raieid tehes järgib RMK seadusi, lähtudes sh Muinsuskaitseameti poolt seatud piirangutest. Raiutud eraldisele ei olnud piiranguid seatud.

Muinsuskaitseameti kaardikiht ja SA Hiite Maja veebilehel kajastatud FSC looduslike pühapaikade kaardirakendus kattuvad osaliselt. Kuna SA Hiite Maja koostatud kaardil on palju ebatäpsusi ja vigu, ei ole seda infot võimalik metsatööde kavandamisel üheselt kasutada. Täna on Muinsuskaitseametil käimas looduslike pühapaikade inventuur, mille käigus vaadatakse üle teadaolevad pühapaigad ja uuendatakse vajadusel kaardikihti.

Teates toodud väide, et raie teostati linnurahu ajal, ei vasta tõele. Linnurahu kehtib riigimetsas 15. aprillist 15. juunini, raie teostati juulis.

RMK on küsinud hinnangut Keskkonnainspektsioonilt kontrollimaks, kas raiet tehes on kinni peetud õigusaktidest.