RMK preemia parima metsandusliku magistritöö eest pälvis Priit Vellak 19.06

RMK premeeris 700 euroga Eesti Maaülikooli metsakorralduse eriala magistrant Priit Vellakut, kes uuris harvendusraiete lühi-ja pikaajalist tasuvust. Töö tulemuse kohaselt muutsid harvendusraied puistud tasuvamaks, avaldasid positiivset mõju puidu kvaliteedile ning langes puude suremus.

Magistritöö kannab pealkirja „Järvselja õppe- ja katsemetskonnas aastatel 2015-2017 tehtud harvendusraiete ökonoomiline analüüs“ ning töö eesmärk on anda soovitusi puistute edaspidiseks majandamiseks. 

Tasuvuse hindamiseks kasutas Priit Vellak simulatsiooniprogrammi ja võrdles metsa majandamise kolme erinevat stsenaariumi - puistu majandamist Soome metsamajanduse soovituste järgi, majandamist Eesti metsa majandamise eeskirja kohaselt ning puistu looduslikku arengut harvendusraieid tegemata. 

Tulemuste kohaselt on metsa majandamine harvendusraietega keskmiselt 18,8% suurema tasuvusega kui harvendusraieteta. Harvendusraieteta simulatsioonides varuti kõige enam materjali, kuid küttepuidu suure osakaalu ja puude suremuse tõttu oli materjali hind madalam, samal ajal kui harvendusraied suurendasid jämedamate, parema puidu kvaliteediga ja seetõttu kõrgema hinnaga sortimentide osakaalu.  

RMK juhatuse esimehe Aigar Kallase sõnul on Priit Vellaku tööl oluline kinnitus nii riigimetsas kui erametsas toimetajale - metsade majandamine on põhjendatud. „Töö tulemusel me teame, et kogu raieringi jooksul hooldatud mets kasvab tervemaks ja tugevamaks ning tagab ligi viiendiku võrra väärtuslikumat puitu, kui hooldamata mets,“ rõhutas Kallas.  

Magistritööd juhendasid metsakorralduse magister Risto Sirgmets ja dotsent Paavo Kaimre. Priit Vellak kaitses töö hindele A ja lõpetas nii metsakorralduse ja metsatööstuse osakonnas metsamajanduse õppekava.  

RMK ehk Riigimetsa Majandamise Keskuse hoole all on ligikaudu 30% kogu Eestimaast, seal asub 47% Eesti metsadest. RMK on Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste mitmekesiste looduskoosluste hoidja, kaitsja ja majandaja. RMK kasvatab metsa, hoiab loodusväärtusi, teenib riigile metsa majandades tulu, loob looduses liikumise võimalusi ja jagab loodusharidust.