Tormikahjud aasta lõpuks koristatud 28.10

Augustis Eesti metsi räsinud tormikahjudest on koristatud 80%, hiljemalt aasta lõpuks on riigimetsas tehtud kogu vajaminev erakorraline seisundist tulenev lageraie ja suuremamahulisemad sanitaarraied.

Kõige enam said erakordsete tuuleiilide tõttu kannatada Lääne-Virumaa metsad, kus lageraiet vajas 430 hektarit metsamaad ligikaudse raiemahuga 96 000 m3. Metsad said tugevalt kahjustada ka Võrumaal, Jõgevamaal ja Tartumaal.

Tormikahjude likvideerimiseks tegi RMK ümber oma raieplaane, suunates töövõtjad tööle just kiiret tegevust vajanud piirkondadesse. Aastast raiemahtu mõjutas erakordne august niipalju, et kuusikute osas taotleb RMK keskkonnaministrilt aasta optimaalse kasutusmahu suurendamist 10%. See võimaldab käesoleva aasta lõpuks kogu tormikahjustuse likvideerida.

Tulenevalt pidevast vajadusest küttepuidu järgi, lubas RMK vähem ohtlikel lankidel kohalikel elanikel ka sanitaarraiet teha. RMK juhatuse liikme Tiit Timbergi sõnul on seda võimalust ka aktiivselt kasutatud. Selle aasta algusest on metskonnad elanikele müünud üle 21 000 m3 raieõigust, millest septembri-oktoobrikuu müük ulatus ligi 8000 m3-ni.

Kommenteerides tormikahjude likvideerimise tõttu muutunud raieplaani mõju puidu hinnale, kinnitas RMK puiduturustuse valdkonna juht Ulvar Kaubi, et kahjustusega aladelt saab samasuguseid sortimente nagu tavalisest majandusmetsast, kuid kehvema puidu osakaal seal on oluliselt suurem. “Nendest puudest, mis on pikali heidetud koos juurega, saab kätte ka kvaliteetse palgi. Pooleks murdunud puudest saab paberipuitu ja küttepuitu, ladvapoolt võib saada ka peenpalki,” kinnitas ta. “Turul on hetkel nõudlus kõikide sortimentide järele ja muudatused puidu turuhinnas ei ole mõjutatud augustikuistest tormidest.”