RMK uuendas kodumetsade kaasamise korda  17.03

RMK uuendas kohalike kogukondade igapäevaste tegemiste, vajaduste ja huvide jaoks tähtsates riigimetsades vajalike metsatööde planeerimise juhist.

Kõrgendatud avaliku huviga metsade hulka kuuluvad teiste hulgas asumilähedased ja sageli külastatavad metsad, mille puhul RMK kaasab metsatööde planeerimisse ka kohalikud elanikud. Uuenenud juhis loob selgust, millistes etappides, kuidas ja milliseid ettepanekuid RMK neilt ootab. Seejuures ootab RMK arvamusi juba enne metsatööde kava koostamist ehk vahetult pärast metsatööde kavatsusest teavitamist.

„Kutsume kohalikke kogukondi suhtlema kõrgendatud avaliku huviga aladel plaanitavate metsatööde osas otse RMK piirkondlike metsaülematega. Igaühel on võimalus juba metsatööde kavatsusest teavitamisel kaasa rääkida ja meile teemakohaseid ettepanekuid esitada,“ ütles RMK peametsaülem Andres Sepp. „Lisaks ajaraamile aitab juhis mõista, mis laadi ettepanekutega saame arvestada ja millistes küsimustes tuleb pöörduda seadusandja poole; samuti, kuidas menetleme laekunud ettepanekuid ja millal loetakse konkreetse ala metsatööde kava kaasamine lõppenuks. Uuendusena esitame metsateatise alles kava kinnitamise järel.“

Kõrgendatud avaliku huviga alade metsatöödega seotud teave avaldatakse RMK kodulehel ja RMK Facebooki lehel, samuti teavitatakse e-kirjaga kohalikku omavalitsust ja kontaktandmete olemasolul kohalikke, keda metsatööd otseselt mõjutavad.

RMK arvestas metsatööde kaasamise juhise uuendamisel senist praktikat, õiguskantsleri ja kaasamiskonsultantide soovitusi, mille puhul arvestati olukorraga, kus RMK-l tuleb metsatööde planeerimisel kaaluda kaht vastandlikku avalikku huvi. Ühelt poolt on vaja säästlikult hooldada metsa, toota puitu, säilitada metsaga seotud töökohad ja teenida riigile tulu. Teisalt on kohalike elanike huvi säilitada nende senine elukeskkond võimalikult puutumatuna.

Uuendatud kaasamise skeem

„Usun, et üheskoos vahetult ja regulaarselt suheldes leiame kogukondadega kõiki osapooli rahuldava parima lahenduse, mis arvestab kohalike vajadustega kodumetsade kasutamisel,“ lausus Sepp.

RMK metsatöödest teavitamise juhis ja planeeritavate metsatöödega seotud teave avaldatakse RMK kodulehel.

Lisainfo:
Andres Sepp
RMK peametsaülem
andres.sepp@rmk.ee
+372 505 5932

Karmen Kaukver
RMK kommunikatsioonispetsialist
karmen.kaukver@rmk.ee
+372 5685 7037